fbpx

Vilardell Digest

BASES LEGALS
Promoció “Cuidar la salut digestiva té recompensa”

 

1.COMPANYIA ORGANITZADORA

LABORATORIS VILARDELL, S.A. (d’ara endavant, “Vilardell Digest”) amb domicili social en C/ Constitució, 66-68 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona (Espanya), i proveïda de NIF A08652505, organitza una acció promocional de la seva marca Vilardell Digest d’àmbit nacional a dirigida al públic major d’edat, resident legalment en territori espanyol que treballi en la farmàcia com a titular de farmàcia, farmacèutic, tècnic de farmàcia o auxiliar de farmàcia i que es regirà per les presents bases legals.

 

2.OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

Les presents bases tenen per objecte regular la promoció a càrrec de Vilardell Digest segons el terme recollit en aquestes, i està destinat a incentivar les vendes dels productes Vilardell Digest.

Aquesta promoció està dirigida únicament a persones que treballin en farmàcies, per la qual cosa no està permesa la participació a consumidors particulars. En tot cas, els participants hauran de ser persones físiques que actuïn en el seu propi nom i dret. Igualment, Vilardell Digest es reserva el dret a comprovar pels mitjans que estimi més oportuns l’edat real dels participants.

Els participants d’aquesta promoció podran obtenir, per la venda del producte promocionat descrit en aquestes mateixa bases legals, un reemborsament 20€, 30€ o 50€ en concepte de Targeta Regal El Corte Inglés, Xec regal de Amazon* o Xec regal de Solred per la venda de 20 unitats, 30 unitats o 50 unitats de productes de Vilardell Digest respectivament. Els escalats dels premis es reemborsaran a partir de 5€, de manera que no és possible acumular un premi de 23€, sinó que el reemborsament serà de 20€, o, en el cas de 27 unitats, serà de 25 €.

Hi haurà un reemborsament de tres premis finals: 300€ a la farmàcia que hagi venut més unitats de productes Vilardell Digest; 150€ a la segona farmàcia i 50€ a la tercera. Aquest premi s’atorgarà entre totes les farmàcies que participin en l’acció promocional “Cuidar la salut digestiva té recompensa” des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre.

 

3.ÀMBIT TERRITORIAL I DURADA

La promoció es durà a terme per a farmàcies de tota Espanya. El període promocional comprendrà des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, tots dos inclusivament.

Durant l’àmbit temporal indicat des de l’1 d’octubre de 2020 al 31 de desembre de 2020, es realitzarà un total d’una acció promocional per farmàcia, podent-se realitzar altres accions promocionals durant el període estipulat.

 

4.MECÀNICA I DESCRIPCIÓ DE LA PROMOCIÓ

La mecànica que regeix el concurs és la que es descriu a continuació:

1.- Podran participar en el concurs, de forma gratuïta, totes aquelles persones majors de 18 anys, amb residència legal en territori peninsular espanyol i Illes Balears que siguin treballadors d’una farmàcia i en cap cas consumidors particulars.

2.- Per a participar en el concurs, l’usuari deurà:

a) Emplenar un formulari facilitat per un delegat comercial de Vilardell Digest de forma presencial o a través de correu electrònic.
b) Acceptar les Bases Legals que s’enviaran per correu electrònic o altres mitjans de comunicació abans de començar la promoció l’1 d’octubre de 2020. Les dades personals sol·licitades són: Nom de la farmàcia, codi de client, nom i cognom del participant, document nacional d’identitat, data de naixement, càrrec i email.
c) Vendre productes Vilardell Digest durant el període promocional comprès entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de desembre.

3.- La comprovació de la venda de les unitats de producte es realitzarà mitjançant la verificació dels tiquets de cada participant a final del període de la promoció estipulat en les presents bases legals.

4.- El reemborsament es farà efectiu mitjançant l’enviament per correu electrònic o adreça postal de la fàrmacia indicada en les seves dades de registre, en el menor temps possible amb un termini màxim de 60 dies natural, sempre que la participació hagi estat validada per Laboratoris Vilardell postal. L’import del reemborsament es farà en concepte de targetes regalo d’El Corte Inglés, Xec Regal de Amazon i Xec Regal de Carburant Solred i serà de 20 euros per la venda de 20 unitats, 30 euros per la venda de 30 unitats i 50 euros per la venda de 50 unitats de productes Vilardell Digest. El participant podrà triar, una vegada validada la venda dels productes, la targeta regalo per la que vol canviar l’incentiu.

5.- Els productes vàlids per a la promoció estan indicats en la següent taula:

 

CODI NACIONAL (CN) DESCRIPCIÓ P.V.P + IVA
189244.7 Vilardell Digest Bilax 30  comprimits 9,75 €
189882.1 Vilardell Digest Transit 14 sobres 10,75 €
190778.3 Vilardell Digest Melax 6 microenemes 8,75 €
191017.2 Vilardell Digest Digesben 30 càpsules 7,35 €
192453.7 Vilardell Digest Probilac 30 sticks 22,00 €
192454.4 Vilardell Digest Probisec 10 sticks 9,60 €

 

*La participació en l’acció promocional queda limitada a un total de 50€ reemborsats per participant.

*Per a participar, la farmàcia haurà de cedir la informació sobre l’estoc inicial de productes Vilardell Digest abans de començar la promoció i l’estoc de sortida una vegada acabada la promoció per a comprovar la veracitat dels tiquets.

*La promoció només és vàlida per a comandes directes a través de Laboratoris Vilardell.

*El lliurament dels incentius una vegada feta la comprovació dels tiquets està subjecta a la realització d’una comanda de reposició.

Per a qualsevol dubte en aquest sentit els participants poden contactar amb: atencion@vilardelldigest.com

El període de reclamació finalitza 30 dies després de la fi de la promoció.

 

5.PREMI

El premi objecte de la present promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador.
Vilardell Digest no es responsabilitzarà de possibles retards o cancel·lacions, per situacions de força major o qualsevol altra que pogués esdevenir fora del control de Vilardell Digest.

 

6.ASPECTES LEGALS

El mer fet de participar en aquesta promoció implica l’acceptació de les presents Bases Legals, sense reserves, i el criteri de Vilardell Digest quant a la resolució de qualsevol problema derivat d’aquesta promoció.

Els participants acaten expressament, i pel solo fet de participar, les condicions que regeixen els Premis. Vilardell Digest es reserva el dret a modificar o ampliar aquestes bases promocionals, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants.

Vilardell Digest quedarà eximit de tota obligació o compensació amb els participants si, per causa de força major o imperatiu legal, hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria convenientment en coneixement dels participants.

En el cas de detectar irregularitats en el comportament dels participants, dades de contacte o d’identificació incomplets, Vilardell Digest es reserva el dret d’eliminar al participant.

Les dades facilitades pels participants hauran de ser veraços. Si algun participant facilités dades falses o incompletes i resultés beneficiari dels incentius de la present promoció, no se li farà lliurament d’aquests.

Els tiquets per a la validació de les vendes de productes Vilardell Digest hauran de ser veraços. Si algun participant facilités dades falses o incompletes i resultés guanyador del premi del present concurs, no se li farà lliurament d’aquest.

El premi es troba sotmès a la legislació fiscal vigent i de conformitat amb aquesta normativa aplicable, s’informa els participants de la present promoció que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte d’IRPF sempre que el valor del premi sigui superior a 300€. Si escau, Vilardell Digest expedirà l’oportuna certificació que faciliti al concursant el compliment de les seves obligacions fiscals.

 

7.PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), declaro haver estat informat/dóna de la informació sobre protecció de dades i consento el tractament de les meves dades conforme a la política de privacitat indicada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: LABORATORIS VILARDELL SA – NIF: A08652505
Adreça postal: C/ Constitucion 66 68 – 08980 Sant Feliu de Llobregat – Barcelona
Telèfon: 936851737
Correu electrònic: contacto@labvilardell.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En LABORATORIS VILARDELL SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de la gestió de la promoció de vendes en farmàcies i d’enviament dels premis i de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
– Execució d’un contracte: prestació els serveis sol·licitats i gestió de serveis dirigits als farmacèutics.
– Consentiment de l’interessat: gestió d’enviaments de comunicacions electròniques comercials

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: empresa per a realitzar accions transaccionals amb la finalitat de donar serveis dirigits als empleats.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en LABORATORIS VILARDELL SA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LABORATORIS VILARDELL S. a. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Dirigint-se a l’adreça postal del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 

8.LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Bases Legals s’interpretaran conforme a la Llei espanyola per a tot el relatiu a la interpretació, compliment i execució de les presents bases.

Vilardell Digest es reserva el dret d’emprendre accions judicials, donar de baixa o expulsar automàticament i sense previ avís a aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents Bases, tant Vilardell Digest com els participants d’aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat del domicili del participant.

 

 

*Amazon.es no patrocina esta promoción. Los Cheques regalo de Amazon.es deben canjearse en la página de Amazon.es y sólo pueden ser utilizados a efectos de la adquisición de determinados productos en www.amazon.es. Los Cheques regalo no se pueden recargar, revender, transferir por un valor, canjear por dinero en efectivo o usar con otra cuenta. Amazon.es no se hace responsable de la pérdida, robo, destrucción o uso no consentido de los Cheques regalo. Consulte los términos y condiciones completos en www.amazon.es/chequesregalo-condiciones. Amazon EU S.à r.l. emite los Cheques regalo. Todos los ®, TM et © Amazon son la propiedad intelectual de Amazon.com, Inc. o de sus filiales.